Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Άρθρο 327: Τροποποίηση σύμβασης ΟΛΠ - COSCO στο ν/σ του ΥΠ.Α.Α.Ν.

Την τροποποιητική της συμβάσεως της Cosco εμπεριέχει μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου “Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική Μορφή-Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων -Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας-Λιμένων, Αλιείας και Άλλες Διατάξεις” που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα στο άρθρο 327 αναφέρονται τα ακόλουθα:


Άρθρο 327 – Κύρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης της από 25/11/2008 Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε 

Με την κυρούμενη τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. (στο εξής η "Σύμβαση") στην οποία είχε συμβληθεί ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη η εταιρία COSCO Pacific Limited που είναι η μοναδική μέτοχος της ΣΕΠ ΑΕ, αποκλειστικά προκειμένου να αναλάβει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που διαλαμβάνονται στο άρθρο 11 της Σύμβασης, όπως η Σύμβαση αυτή είχε κυρωθεί με το Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ Α’52/30.3.2009), επιλύεται με τρόπο αμοιβαία αποδεκτό από τα μέρη μία σειρά προβλημάτων, τα οποία αναφύηκαν κατά το πρώτο έτος της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης.

Η κυρούμενη τροποποίηση της Σύμβασης έχει συναφθεί μόνον μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε., χωρίς την συμμετοχή της COSCO Pacific Limited, δεδομένου ότι καμία από τις τροποποιήσεις και διευκρινίσεις της Σύμβασης που διαλαμβάνονται στην κυρούμενη τροποποίηση της Σύμβασης δεν αφορά ούτε σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η COSCO Pacific Limited, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην αρχική Σύμβαση.

Η επίλυση και διευθέτηση των ζητημάτων αυτών επιτεύχθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη με την προβλεπόμενη στην Σύμβαση διαδικασία φιλικής διευθέτησης διαφορών (άρθρα 33.2 και 33.3 αυτής) και στηρίχθηκε πλήρως στους κυρωμένους με νόμο όρους της Σύμβασης αυτής.

Με την κυρούμενη τροποποίηση διευκρινίσθηκαν με τρόπο αμοιβαία αποδεκτό τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή της Σύμβασης και αποφεύχθηκε έτσι προσφυγή των μερών σε χρονοβόρες και επιζήμιες για την λειτουργία του λιμένα διαιτητικές διαδικασίες.

Η εφαρμοσθείσα διαδικασία, αλλά και η διαμορφωθείσα συμφωνία, τέθηκαν υπόψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο με την με αριθμό 340/2011 Πράξη του Ζ’ αρμόδιου Κλιμακίου, έκρινε ότι από το υπό κρίση σχέδιο σύμβασης, οι επερχόμενες με αυτό τροποποιήσεις, δεν προκύπτει ότι συνεπάγονται αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου τέτοια που να υπερβαίνει το εκάστοτε θεσπιζόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρηματικό όριο υπαγωγής του ελέγχου νομιμότητας και κατά συνέπεια, επετράπη η υπογραφή της σύμβασης αυτής.

Στην ίδια πράξη κρίθηκε ότι οι τροποποιήσεις αποβλέπουν σε θεραπεία νόμιμου σκοπού δημοσίου συμφέροντος και δεν επέρχεται με αυτές ουσιώδης βλάβη των συμφερόντων της αναθέτουσας αρχής ούτε ουσιώδης μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, όπως προκηρύχθηκε, ούτε ανατροπή των οικονομικών δεδομένων ενόψει των οποίων αυτή καταρτίστηκε. 

Με τους συμφωνηθέντες όρους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης, επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα της ύφεσης, η οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, αφού κυρίως εκδηλώθηκε το 2010 και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και το 2012, με χρόνο αναμενόμενης ουσιαστικής ανάκαμψης μετά το έτος 2013.

Με την τροποποίηση της αρχικής Σύμβασης προκύπτει σαφής ωφέλεια για την ΟΛΠ Α.Ε., λόγω οριστικοποίησης της προσφοράς υπερβάλλουσας χωρητικότητας των λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων και της διατήρησης και αύξησης των συνολικών εσόδων από την παραχώρηση.

Προβλέπεται η έναρξη ισχύος της Τροποποιητικής Σύμβασης από την οριστικοποίηση των όρων αυτής, ήτοι από 26.7.2011 , υπό την αναβλητική αίρεση  ότι θα επακολουθήσει κύρωση από το Κοινοβούλιο, και τούτο διότι η Σύμβαση είναι εν ενεργεία και εκτελείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι δε τροποποιήσεις ρυθμίζουν ορισμένους όρους λειτουργίας της που είναι αναγκαίοι για την επωφελέστερη εκτέλεσή της για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ειδικότερα, με την Τροποποιητική Σύμβαση ρυθμίζονται: 

Στις παραγράφους 1-3: Το χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης των έργων του Παραρτήματος 3 της αρχικής Σύμβασης, το σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα του Παραρτήματος 6 τροποποιούνται και προσαρμόζονται οι σχετικοί ορισμοί.

Στην παράγραφο 4: επαναδιατυπώνεται και διευκρινίζεται η έννοια της ολικής διακοπής της λειτουργίας και εκμετάλλευσης της Ν.ΣΕΜΠΟ, με σχετική προσθήκη νέου εδαφίου στην παράγραφο 4.7.1 της αρχικής Σύμβασης

Στην παράγραφο 5: αναδιατυπώνεται η παράγραφος 4.7.2 της Σύμβασης και διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την μερική διακοπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης ,την ελάχιστη ημερήσια διακίνηση TEU και την καταβολή του εγγυημένου ανταλλάγματος. 

Στην παράγραφο 6: αναπροσαρμόζεται ο Πίνακας εγγυημένου ανταλλάγματος του άρθρου 4.3 της Σύμβασης.

Με την παράγραφο 7: προστίθεται νέα παράγραφος 4.7.4 στη Σύμβαση, που σχετίζεται με τη ρύθμιση της παραγράφου 4.7.2 

Με την παράγραφο 8: αναδιατυπώνεται η παρ. 12.2.Β.1 της Σύμβασης Παραχώρησης και ρυθμίζονται θέματα χρονοδιαγράμματος έναρξης κατασκευής και ολοκλήρωσης του Ανατολικού Τμήματος του  Προβλήτα ΙΙΙ

Στην παράγραφο 9: αναδιατυπώνεται η παρ. 12.2.Β.2. της Σύμβασης Παραχώρησης και ρυθμίζονται οι ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.

Στην παράγραφο 10: ρυθμίζονται ζητήματα προσαρμογής της καταβολής των ανταλλαγμάτων τα οποία αντιστοιχούν στον Προβλήτα ΙΙΙ αναλογικά με το νέο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και διασφαλίζονται τα δικαιώματα της ΟΛΠ ΑΕ σε περίπτωση έναρξης εργασιών νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Στην παράγραφο 11: αναδιατυπώνεται η παρ. 12.2.β.4. της Σύμβασης Παραχώρησης και ρυθμίζονται θέματα για την μεταφορά των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κατά τρόπο ευνοϊκότερο για τον ΟΛΠ.

Στην παράγραφο 12: ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ.

Στην παράγραφο 13: ρυθμίζονται θέματα και εξειδικεύονται ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ

Στην παράγραφο 14: αναδιατυπώνεται το άρθρο 18 παρ. 4 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Στις παραγράφους 14-15 ρυθμίζονται θέματα της διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος της απομάκρυνσης του Προβλήτα Πετρελαιοειδών.

Αναδιατυπώνονται ανάλογα οι παράγραφοι εκείνες που αφορούν τις ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ της ΟΛΠ ΑΕ σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών προθεσμιών ενώ τροποποιείται ανάλογα και η αντίστοιχη υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ να παραδώσει στην ανάδοχο το χώρο του υφιστάμενου Προβλήτα Πετρελαιοειδών ελεύθερου από τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων. 

Στην παράγραφο 16 αναπροσαρμόζεται ο Πίνακας εγγυημένης Δυναμικότητας του άρθρου 14 της Σύμβασης Παραχώρησης, ώστε να προσαρμοσθεί  στο νέο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Προβλήτα  ΙΙΙ.

Στις παραγράφους 17-18 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την συντήρηση των λειτουργιών και απαλλάσσεται ο ΟΛΠ της σχετικής ευθύνης, και διευκρινίζονται τα λιμενικά τέλη και χρεώσεις που δικαιούται να εισπράττει η ΣΕΠ ΑΕ από τα πλοία που προσορμίζουν στο Ν. ΣΕΜΠΟ.

Στις παρ. 19-20: ρυθμίζονται οι αναπροσαρμογές των σταθερών ετησίων ανταλλαγμάτων που καταβάλλει η ΣΕΠ ΑΕ  ως παραχωρησιούχος  .

Στην παράγραφο 20: ρυθμίζεται ο χρόνος εφαρμογής της κυρούμενης τροποποιητικής συμφωνίας.

ΠΗΓΗ:theseanation.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637