Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ενα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 4 χώρες


Αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, την Αυστρία, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι δεν της κοινοποιήθηκε η μεταφορά των μέτρων που προβλέπει η οδηγία 2009/21 για τα κράτη σημαίας, στο εσωτερικό τους δίκαιο, περί ασφάλειας στη θάλασσα.


Η οδηγία εκδόθηκε το 2009 και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αστική ευθύνη και την υποχρέωση των χωρών να διασφαλίζουν ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Σκοπός της οδηγίας (ΕΚ) 2009/21 είναι να εκπληρώνουν με αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας, κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Τι προβλέπεται

Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την οδηγία έως τις 17 Ιουνίου 2011.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή οι υποχρεώσεις της οδηγίας επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις σε όλα τα κράτη μέλη που διαθέτουν ή είναι δυνατόν να διαθέτουν στόλο υπό τη σημαία τους. Η εν λόγω οδηγία εντάσσεται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που εξέδωσε το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Με την οδηγία (ΕΚ) 2009/21 επιδιώκεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η πρόληψη της ρύπανσης από πλοία με σημαία κρατών μελών, με την επιβολή λήψης ορισμένων μέτρων (ιδίως κατά την μετεγγραφή πλοίου στο εθνικό νηολόγιο ή μετά την κράτηση πλοίου) προς το σκοπό αυτό από τις εθνικές ναυτιλιακές αρχές.

Προσεχή στάδια

Τα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα διακυβεύουν τη βελτίωση της ποιότητας του στόλου τους.

Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τις διαδικασίες παράβασης της Ε.Ε. Εάν εντός δύο μηνών η Αυστρία, η Κύπρος, η Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο δεν την ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν πλήρως με το δίκαιο της Ε.Ε., η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΗΓΗ:marinews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637