Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΑΝΕΚ: Μείωση ζημιών το 2011


- Αύξηση του EBITDA στα 12,3 εκατ. έναντι ζημιών € 11,4 εκατ. το 2010

- Κύκλος εργασιών Ομίλου: € 243,6 εκατ., έναντι € 263,1 εκατ. το 2010

Η ΑΝΕΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011:


«Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ για τη χρήση 2011 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου. Συνολικά, σε όλες τις γραμμές ο Όμιλος ΑΝΕΚ το 2011 διακίνησε 2,4 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 2,7 εκατ. το 2010, 380 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 447 χιλ. και 193 χιλ. φορτηγά έναντι 255 χιλ.

Κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης 2011 ήταν η συνεχιζόμενη ύφεση στην ευρωζώνη και ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών και η εκτίναξη τις ανεργίας προκάλεσαν τη συρρίκνωση της κατανάλωσης. Tα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των μισθών, της ρευστότητας στην αγορά και, γενικότερα, της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό, όπως ήταν φυσικό, και τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Επιπλέον, η διαρκής αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων (η μέση τιμή του 2011 αυξήθηκε κατά 28% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) και η μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης λόγω της εντεινόμενης ύφεσης και της απορρέουσας μείωσης της κατανάλωσης, έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στον κλάδο της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, αποτελεί το μοναδικό συνδετικό κρίκο της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, με ρόλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Η διοίκηση του Ομίλου μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση κατάφερε με συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του 2011 (έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας και αναδιάταξη στόλου) να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να εξοικονομήσει πόρους, είτε μέσω της εισροής χρημάτων, είτε μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2011 ανήλθε σε € 243,6 εκατ. έναντι € 263,1 εκατ. τη χρήση 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,4%. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 122,1 εκατ. έναντι € 137,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έκτακτες ναυλώσεις πλοίων- ανήλθαν σε € 116,2 εκατ. έναντι € 121,0 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 5,3 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ.

Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε € 36,7 εκατ. έναντι € 22,4 εκατ. το 2010. Η αύξηση των μικτών κερδών, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και την αύξηση των τιμών των καυσίμων, οφείλεται στη σημαντική μείωση του κόστους πωληθέντων που διαμορφώθηκε το 2011 σε € 206,9 εκατ. έναντι € 240,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους επήλθε, κυρίως, ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας που επιτεύχθηκαν από τη λειτουργία της κοινοπραξίας που συστάθηκε στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας, καθώς και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών των πλοίων.

EBITDA
Ο Όμιλος επανήλθε σε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 12,3 εκατ. έναντι ζημιών € 11,4 εκατ. το 2010. Η σημαντική βελτίωση του EBITDA οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των μικτών κερδών και στις μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με τις ιδιαίτερα αυξημένες προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, στη βελτίωση του EBITDA συνέβαλε και η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης τα οποία για τη χρήση 2011 διαμορφώθηκαν σε € 33,7 εκατ. έναντι € 37,4 εκατ. το 2010.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2011 μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 22,9 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών € 89,7 εκατ. το 2010. Τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και τις προβλέψεις απομείωσης αξίας παγίων. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης περιλαμβανόταν έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη πρόβλεψη ποσού € 47,5 εκατ.

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2011
• Το Μάιο του 2011 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 16,3 εκατ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
• Στα πλαίσια της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του Ομίλου, αποφασίστηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο και το ποσό που εισπράχθηκε χρησιμοποιήθηκε σε μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
• Επιπλέον, το Μάιο του 2011 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ προχώρησε σε σύσταση κοινοπραξίας με τον Όμιλο της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με σκοπό την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων (τα οποία ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2011) από πλοία των δύο εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα», καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς - Ηράκλειο».
• Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2011 οι εταιρείες του Ομίλου συνέχισαν την τήρηση των συμβάσεων με τα αρμόδια υπουργεία για την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν στη συγκοινωνία μεταξύ διαφόρων νησιών του Αιγαίου συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Κύθηρα. Επίσης, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν έκτακτες ναυλώσεις τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ συνεχίστηκε η ναύλωση του πλοίου «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στο εξωτερικό.

Αναφορικά με τις προοπτικές του Ομίλου, αλλά και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για το 2012, αυτές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως η γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, η πορεία της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα ιδίως κατά τη θερινή περίοδο του 2012, ο περιορισμός της ρευστότητας στην αγορά, το χρέος του δημοσίου προς τις εταιρείες από τις επιδοτήσεις των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας και η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η συνεχιζόμενη μείωση στο μεταφορικό έργο, σε συνδυασμό με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου που εξακολουθούν να έχουν αυξητική τάση τους πρώτους μήνες του 2012, προκαλούν σε επίπεδο ρευστότητας «ασφυξία» στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

Κύρια μέριμνα της Διοίκησης του Ομίλου ΑΝΕΚ, είναι η διαρκής ανάληψη ενεργειών με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνθηκών που έχουν δημιουργήσει η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση. Η Διοίκηση του Ομίλου, παραμένοντας προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους, εντείνει τις προσπάθειές της για τη βέλτιστη διαχείριση του στόλου και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την εξοικονόμηση πόρων και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.- Αύξηση του EBITDA στα 12,3 εκατ. έναντι ζημιών € 11,4 εκατ. το 2010

- Κύκλος εργασιών Ομίλου: € 243,6 εκατ., έναντι € 263,1 εκατ. το 2010


Η ΑΝΕΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011:

«Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ για τη χρήση 2011 δραστηριοποιήθηκε σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων και του Ανατολικού Αιγαίου. Συνολικά, σε όλες τις γραμμές ο Όμιλος ΑΝΕΚ το 2011 διακίνησε 2,4 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 2,7 εκατ. το 2010, 380 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 447 χιλ. και 193 χιλ. φορτηγά έναντι 255 χιλ.

Κύριο χαρακτηριστικό της χρήσης 2011 ήταν η συνεχιζόμενη ύφεση στην ευρωζώνη και ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών και η εκτίναξη τις ανεργίας προκάλεσαν τη συρρίκνωση της κατανάλωσης. Tα μέτρα που λήφθηκαν στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείμματος, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των μισθών, της ρευστότητας στην αγορά και, γενικότερα, της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό, όπως ήταν φυσικό, και τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Επιπλέον, η διαρκής αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων (η μέση τιμή του 2011 αυξήθηκε κατά 28% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) και η μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης λόγω της εντεινόμενης ύφεσης και της απορρέουσας μείωσης της κατανάλωσης, έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στον κλάδο της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, αποτελεί το μοναδικό συνδετικό κρίκο της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, με ρόλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Η διοίκηση του Ομίλου μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση κατάφερε με συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις κατά τη διάρκεια του 2011 (έκτακτες ναυλώσεις πλοίων, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση πλοίου, σύσταση κοινοπραξίας και αναδιάταξη στόλου) να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να εξοικονομήσει πόρους, είτε μέσω της εισροής χρημάτων, είτε μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2011 ανήλθε σε € 243,6 εκατ. έναντι € 263,1 εκατ. τη χρήση 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,4%. Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε € 122,1 εκατ. έναντι € 137,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού -στις οποίες περιλαμβάνονται και οι έκτακτες ναυλώσεις πλοίων- ανήλθαν σε € 116,2 εκατ. έναντι € 121,0 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 5,3 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ.

Μικτά Κέρδη
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2011 ανήλθαν σε € 36,7 εκατ. έναντι € 22,4 εκατ. το 2010. Η αύξηση των μικτών κερδών, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και την αύξηση των τιμών των καυσίμων, οφείλεται στη σημαντική μείωση του κόστους πωληθέντων που διαμορφώθηκε το 2011 σε € 206,9 εκατ. έναντι € 240,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους επήλθε, κυρίως, ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας που επιτεύχθηκαν από τη λειτουργία της κοινοπραξίας που συστάθηκε στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας, καθώς και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών των πλοίων.

EBITDA
Ο Όμιλος επανήλθε σε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 12,3 εκατ. έναντι ζημιών € 11,4 εκατ. το 2010. Η σημαντική βελτίωση του EBITDA οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των μικτών κερδών και στις μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με τις ιδιαίτερα αυξημένες προβλέψεις της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, στη βελτίωση του EBITDA συνέβαλε και η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης τα οποία για τη χρήση 2011 διαμορφώθηκαν σε € 33,7 εκατ. έναντι € 37,4 εκατ. το 2010.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2011 μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 22,9 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών € 89,7 εκατ. το 2010. Τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και τις προβλέψεις απομείωσης αξίας παγίων. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης περιλαμβανόταν έκτακτη μη επαναλαμβανόμενη πρόβλεψη ποσού € 47,5 εκατ.

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2011
• Το Μάιο του 2011 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την οποία αντλήθηκαν συνολικά ευρώ 16,3 εκατ. τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
• Στα πλαίσια της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης και αναδιάταξης του στόλου του Ομίλου, αποφασίστηκε η πώληση του Ε/Γ-Ο/Γ ΛΙΣΣΟΣ η οποία ολοκληρώθηκε το Μάιο και το ποσό που εισπράχθηκε χρησιμοποιήθηκε σε μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
• Επιπλέον, το Μάιο του 2011 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ προχώρησε σε σύσταση κοινοπραξίας με τον Όμιλο της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με σκοπό την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων (τα οποία ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2011) από πλοία των δύο εταιρειών στη διεθνή γραμμή «Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ανκόνα», καθώς και στην ακτοπλοϊκή γραμμή «Πειραιάς - Ηράκλειο».
• Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2011 οι εταιρείες του Ομίλου συνέχισαν την τήρηση των συμβάσεων με τα αρμόδια υπουργεία για την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν στη συγκοινωνία μεταξύ διαφόρων νησιών του Αιγαίου συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Κύθηρα. Επίσης, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν έκτακτες ναυλώσεις τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ συνεχίστηκε η ναύλωση του πλοίου «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στο εξωτερικό.

Αναφορικά με τις προοπτικές του Ομίλου, αλλά και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για το 2012, αυτές θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες όπως η γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, η πορεία της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα ιδίως κατά τη θερινή περίοδο του 2012, ο περιορισμός της ρευστότητας στην αγορά, το χρέος του δημοσίου προς τις εταιρείες από τις επιδοτήσεις των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας και η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Η συνεχιζόμενη μείωση στο μεταφορικό έργο, σε συνδυασμό με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου που εξακολουθούν να έχουν αυξητική τάση τους πρώτους μήνες του 2012, προκαλούν σε επίπεδο ρευστότητας «ασφυξία» στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.

Κύρια μέριμνα της Διοίκησης του Ομίλου ΑΝΕΚ, είναι η διαρκής ανάληψη ενεργειών με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των συνθηκών που έχουν δημιουργήσει η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη ύφεση. Η Διοίκηση του Ομίλου, παραμένοντας προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους, εντείνει τις προσπάθειές της για τη βέλτιστη διαχείριση του στόλου και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την εξοικονόμηση πόρων και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΠΗΓΗ:marinews.gr

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση

Οικονομική Εναλλακτική Θέρμανση
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637